برای امروز

برای امروز,
در روم باستان، عده ای غیبگو با عنوان سیبیل ها جمع شدند و آینده امپراتوری روم را در ۹ کتاب نوشتند. سپس کتاب ها را به «تیبریوی» عرضه کردند. امپراطور رومی پرسید: بهایشان چقدر است؟ سیبیل ها گفتند: یکصد سکه طلا.تیبریوس آنها را با خشم از خود راند سیبیل ها ۳جلد از کتا ب ها را سوزاندند و بازگشتند و گفتند: قیمت همان صدسکه است! تیبریوس خندید و گفت: چرا باید برای چیزی که ۶تا و ۹تای آن یک قیمت دارد بهایی بپردازم؟ سیبیل ها سه جلد دیگر را نیز سوزاندند و با سه کتاب باقیمانده برگشتند و گفتند: قیمت هنوز همان صدسکه است. تیبریوس با کنجکاوی تسلیم شد و تصمیم گرفت که صد سکه را بپردازد. اما اکنون او می توانست فقط قسمتی از آینده امپراطوریش را بخواند. مرشد می گوید: قسمت مهمی از درس زندگی اینست که با موقعیت ها چانه نزنیم.

پائولوکوئیلیو
منبع : روزنامه ابتکار


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه