به راحتی می‌شود اشتباه کرد، ولی به سختی می‌توان از آن اشتباه درس گرفت

به راحتی می‌شود اشتباه کرد، ولی به سختی می‌توان از آن اشتباه درس گرفت,
▪ به راحتی می‌شود در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد، ولی به سختی می‌شود اشتباهات خود را پیدا کرد.
▪ به راحتی می‌شود بدون فکر کردن حرف زد، ولی به سختی می‌شود زبان را کنترل کرد.
▪ به راحتی می‌شود کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم، ولی به سختی می‌شود این رنجش را جبران کنیم.
▪ به راحتی می‌شود کسی را بخشید، ولی به سختی می‌شود از کسی تقاضای بخشش کرد.
▪ به راحتی می‌شود قانون را تصویب کرد، ولی به سختی می‌شود به آن‌ها عمل کرد.
▪ به راحتی می‌شود به رویاها فکر کرد، ولی به سختی می‌شود برای به دست آوردن یک رویا جنگید.
▪ به راحتی می‌شود هر روز از زندگی لذت برد، ولی به سختی می‌شود به زندگی ارزش واقعی داد.
▪ به راحتی می‌شود به کسی قول داد، ولی به سختی می‌شود به آن قول عمل کرد.
▪ به راحتی می‌شود اشتباه کرد، ولی به سختی می‌شود از آن اشتباه درس گرفت.
▪ به راحتی می‌شود گرفت، ولی به سختی می‌شود بخشش کرد.
▪ به راحتی می‌شود یک دوستی را با حرف حفظ کرد، ولی به سختی می‌شود به آن معنا بخشید.
منبع : خبرگزاری ایسنا


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه