خستگی هم به ارث می رسد!

خستگی هم به ارث می رسد!
ایرنا: طبق یك مطالعه، خستگی مفرط در كودكان تنها یك نشانه افسردگی نیست و به نظر می‌رسد كه خود یك بیماری موروثی باشد.
 
خستگی هم به ارث می رسد! - تصویر 1
 
دكتر "تام ای. فاولر" از دانشگاه "كاردیف" در "والس" و نویسنده ارشد این مطالعه به سرویس بهداشتی رویترز در نیویورك گفت خستگی مفرط نامشخص را نمی توان صرفا شكل دیگری از افسردگی تصور كرد.
 
با توجه به اینكه افسردگی اغلب با خستگی همراه است و برعكس، فاولر و گروه وی برای بررسی تاثیرات محیط و وراثت بر روی هر دو این بیماری، مطالعه ای بر روی دوقلوها انجام دادند.
 
مطالعه دوقلوها به محققان اجازه می دهد تا تفاوت میان تاثیرات محیط زیست و ژن ها را تشخیص دهند.
 
درحالیكه دوقلوهای همسان محیط زیست و ژن های یكسانی دارند، دوقلوهای غیرهمسان یك محیط زیست دارند اما تنها از نیمی از ماده ژنتیك یكدیگر برخوردارند.
 
بنابراین احتمال داشتن بیماری های یكسان بر اثر نفوذ شدید ژنتیكی در دوقلوهای همسان بیشتر است.
 
محققان در این مطالعه دو هزار و ‪ ۳۹۸‬جفت دوقلوی در سنین ‪ ۸‬تا ‪۱۷‬ سالگی را مورد مطالعه قرار دادند.
 
در این مطالعه در صورتیكه خستگی دست كم در یكی از جنبه های مرتبط با مدرسه، فعالیت های تفریحی و یا ارتباط با خانواده و همسالان اختلال ایجاد می كرد و اگر هر روز نیاز به یكساعت استراحت در روز داشت، مفرط یا مختل كننده در نظر گرفته می شد.
 
اگر این وضعیت كمتر از یك هفته ادامه داشت، در دسته "خستگی كوتاه مدت" و درصورتیكه بیش از یك ماه ادامه داشت در دسته "خستگی بلندمدت" قرار می گرفت.
 
محققان دریافتند، درحالیكه نفوذ محیط بر خستگی كوتاه مدت قویتر از تاثیر وراثتی نفوذ فامیلی بود، اما به نظر می رسید كه هر دو خستگی كوتاه مدت و بلند مدت ریشه های ژنتیك داشتند.
 
همچنین محققان افزودند، تحقیقات نشان داده است خستگی مفرط هرچند در بسیاری موارد با افسردگی همراه است، اما تاثیرات وراثتی و محیطی آن از الگوهای مختلفی پیروی می كند.
 
فاولر گفت: علت بروز خستگی مزمن در كودكان كه می تواند به سندرم خستگی مزمن (‪ (CFS‬در بزرگسالان ارتباط داشته باشد، هنوز مشخص نشده است.
 
این مطالعه در شماره سپتامبر ‪ ،۲۰۰۶‬مجله انگلیسی "روانشناسی" (‪ (Psychiatry‬چاپ شده است.
خستگی
مفرط
کودک
ژنتیک
مدرسه
افسردگی
سندروم
مزمن
فامیلی
دوقلوها
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه