راه مواجهه با مشکلات

راه مواجهه با مشکلات,
هر کس در زندگی با مشکلاتی روبرو می شود یعنی بهتر است بگویم زندگی چالش مداوم با مشکلات است . شاید بتوان این نکته را گفت که بدون وجود مشکلات خیلی از قابلیتهای انسانها بروز و رشد نمی کند. تدبیر و اندیشیدن راه جلوگیری از بروز مشکلات و برون رفت از آنهاست اولین عکس العمل در مواجهه با هر مشکلی اینستکه فکر کنیم . خود را از فضای ضربه اول شوک ناشی از بروز مشکل خارج کنیم و بیندیشیم که بهترین راه برای خروج کجاست! البته این کار ساده ای نیست باید اول تکلیف خودمان را روشن کنیم . باید باور داشته باشیم که مشکلات فرصتهایی برای ما هستند تا تغییرات مثبتی را بوجود آوریم . باید باور داشته باشیم که زندگی تا راند آخر جریان دارد و با چند ضربه نباید جا خالی کنیم . باید باور داشته باشیم که آینده را در همین لحظاتی که به سرعت می گذرند می سازیم . باید در حالی که از گذشته فقط تجربیاتش را بیاد می آوریم با چشمی به آینده در حال زندگی کنیم و لحظه لحظه آنرا ارزش بگذاریم . تصمیم بگیریم و بدانیم که هر زمان امکان خطا داریم و بروز مشکلی دیگر محتمل است . ولی باید جسارت داشته باشیم و بدانیم که بدون ریسک نمی توان زندگی کرد . با تفکر آنرا به حداقل برسانیم و اولویتها را مشخص کنیم و مصمم و با اعتماد بنفس اقدام کنیم . مشکلات راهی جز فرار از پیش روی ما ندارند !!
منبع : خاطرات یک مدیر


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه