شکست را چگونه تعریف می کنند؟

شکست را چگونه تعریف می کنند؟,
● گفتند: شکست یعنی تو یک انسان در هم شکسته ای
▪ گفت: نه ! شکست یعنی من هنوز موفق نشده ام.
● گفتند شکست یعنی تو هیچ کاری نکرده ای
▪ گفت نه! شکست یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام. گفتند : شکست یعنی تو یک آدم احمق بودی.
▪ گفت نه! شکست یعنی من به اندازه کافی جرات و جسارت داشته ام.
● گفتند : شکست یعنی تو دیگر به آن نمی رسی.
▪ گفت : نه شکست یعنی می باید از راهی دیگر به سوی هدفم حرکت کنم.
● گفتند : شکست یعنی تو حقیر و نادان هستی
▪ گفت: شکست یعنی من هنوز کامل نیستم.
● گفتند: شکست یعنی تو زندگیت را تلف کردی.
▪ گفت نه! شکست یعنی من بهانه ای برای شروع کردن دارم.
● گفتند: شکست یعنی تو دیگر باید تسلیم شوی!
▪ گفت : نه! شکست یعنی من باید بیشتر تلاش کنم.
منبع : ایران سهراب


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه