عکس‌هایی از بیمارستان دامپزشکی تهران که در سال ۱۳۸۸ گرفته شده و حیوانات خانگی و صاحبان آن‌ها را در بخش‌های مختلف بیمارستان نشان می‌دهد.

شهرفرنگ: عکس‌هایی از بیمارستان دامپزشکی تهران که حیوانات خانگی و صاحبان آن‌ها را در بخش‌های مختلف بیمارستان نشان می‌دهد.

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 1

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 2

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 3

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 4

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 5

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 6

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 7

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 8

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 9

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 10

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 11

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 12

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 13

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 14

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 15

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 16

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 17

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 18

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 19

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 20

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 21

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 22

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 23

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 24

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 25

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 26

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 27

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 28

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 29

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 30

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 31

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 32

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 33

عکس: بیمارستان دامپزشکی تهران - تصویر 34
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه