فلسفه وجودی مستحبات

مستحبات فلسفه مستحبات اعمال مستحب
اعمال مستحبهر چند به پشتوانه فضل و لطف الهی دارای ثواب است و در عین حال ترکش مستلزم گناه و عقاب نیست؛ ولی به اعتبار بخشی از اعمال انسان نقش خاص خود را در هدایت و سعادت انسان دارد و همانند واجبات آثار برخی از آنها در دنیا و زندگی دنیوی انسان نیز آشکار میشود و برخی از آنها ممکن است تاثیر دنیوی اش آشکار نشود هر چند عمل به آنها به عنوان دستورات خداوند متعال ثواب و اجر خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
مستحبات ،فلسفه مستحبات ،اعمال مستحب

منبع : تبیان

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه