مستحبات سجده

در سجده چند چیز مستحب است :

۱- کسیکه ایستاده نماز می خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملا ایستاد و کسی که نشسته نماز می خواند بعد از آن که کاملا نشست برای رفتن به سجده تکبیربگوید.

۲- موقعیکه مرد می خواهد به سجده برود اول دست ها را و زن اول زانوها را به زمین بگذارد.

۳- بینیرا به مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.

۴- درحال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد به طوریکه سر آنها رو به قبله باشد.

۵- در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند:

“یا خیرالمسؤولین و یا خیرالمعطین ارزقنیو ارزق عیالیمن فضلک فانک ذوالفضل العظیم “،

یعنی: ایبهترین کسی که از او سؤال می کنند و ایبهترین عطا کنندگان ، روزیبده به من و عیال من از فضل خودت ، پس به درستیکه تو دارایفضل بزرگی مستحبات ،مستحبات سجده،اعمال مستحبی

۶-بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و رویپایراست را بر کف پای چپ بگذارد.

۷-بعد از هر سجده وقتینشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.

۸- بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت “استغفر الله ربیو اتوب الیه ” بگوید.

۹-سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دست ها را رویران ها بگذارد.

۱۰-برایرفتن به سجدهی دوم در حال آرامی بدن “الله اکبر” بگوید.

۱۱-در سجده ها صلوات بفرستد و اگر آن را به قصد ذکریکه در سجده ها دستور داده اند بگوید اشکال ندارد.

۱۲ -در موقع بلند شدن ، دست ها را بعد از زانوها از زمین بردارد.

۱۳ -مردها آرنج ها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زن ها آرنج ها و شکم را بر

زمین بگذارند و اعضایبدن را به یکدیگر بچسبانند و مستحبات دیگر سجده در کتاب هایمفصل گفته شده است .

قرآن خواندن در سجده مکروه است و نیز مکروه است برای برطرف کردن گرد و غبار جایسجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است . و غیر اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است .

مستحبات ،مستحبات سجده،اعمال مستحبی

منبع : تبیان

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه