هرچه بیشتر از گذشته بیاموزی کمتــر حسرت آن را می‌خوری

هرچه بیشتر از گذشته بیاموزی کمتــر حسرت آن را می‌خوری,
درست است که آدمی ‌نباید در گذشته زندگی کند، ولی باید از گذشته استفاده کرده و از اشتباهات عبرت گرفت که اگر در گذشته خوب عمل نکرده‌ای ببینی چرا چنین بوده است و براساس آن موفقیت خود را بسازی.
هرگاه در زمان حال خوشحال نیستی یا احساس عدم موفقیت می‌کنـی، زمان آن است که از گذشته درس عبرت بگیری یا برای آینده برنامه‌ریــزی کنی.
دو چیز می‌تواند لذٌت زمان حال را از تو برباید: یکی افکار منفی اســت درباره گذشته و دیگری افکار منفی است درباره آینده.
زمان یاد گرفتن و درس گرفتن هر موقعی است که بخواهی زمان حــال را از زمان گذشته بهتر نمایی.
از خود سه سوال بپرسید و به آنها با صداقت و واقع‌بینی پاسخ دهید: در گذشته چه اتفاقی افتاده است؟ از آن چه درسی گرفته‌اید؟ اکنون چگونه می‌توانید به طرز متفاوتی عمل کنید؟
هرچه بیشتر از گذشته بیاموزی کمتــر حسرت آن را می‌خوری و وقت بیشتری در زمان حال خواهی داشت.
به آنچه در گذشته روی داده نگاه کن، درس با ارزشی از آن بگیر و از آنچـــــه آموخته‌ای برای بهتر کردن زمان حـــــال استفاده کن.
نمی‌توانی گذشتـه را عوض کنی، ولی می‌توانی از آن درس بگیری. وقتی در موقعیت مشـابه قرار بگیری می‌توانی به طرز متفاوتی عمل نمایی و در زمان حال خــــوشحا‌ل‌تر و موفق‌تر باشی.
منبع : خبرگزاری ایسنا


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه