کوتاه و خواندنی

کوتاه و خواندنی,
● چگونه بحث کنیم؟
▪ بگذارید طرف مقابل تان موضع خود را کاملا تشریح کند.
▪ قبل از پاسخ دادن کمی تامل کنید.
▪ اصرار نداشته باشید صد درصد برنده شوید.
▪ موضع خود را به آرامی و به دقت بیان کنید.
▪ برای طرف مقابل یک راه فرار بگذارید.
● چگونه تشکر کنیم؟
▪ تشکر باید از صمیم قلب باشد.
▪ تشکر را به صراحت و با لحن رسا بیان کنید.
▪ به چشمان طرف مقابل نگاه کنید.
▪ به طور غیر منتظره از دیگران تشکر کنید و به هنگام تشکر اسم شخص را بگویید.
● چگونه انتقاد کنیم؟
▪ انتقاد می بایست محرمانه و دور از چشم دیگران انجام شود.
▪ پیش از بیان انتقاد، کلام محبت آمیزی به زبان بیاورید.
▪ از عمل انتقاد کنید نه از عامل.
▪ راه حل های منطقی و عملی پیشنهاد کنید.
▪ برای هر خطا فقط یک انتقاد کافی است.
▪ با لحن دوستانه انتقاد خود را پایان دهید.
منبع : روزنامه ابتکار


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه