نوشته‌هایی با برچسب "امروزنا"

امروز امروز

از رفت و آمد سال ها حیرانم، به سرعت پلک زدن می آیند و می روند و این عمر من است که به بطالت می رود. از شتاب لحظه ها که گریزی نیست. زمان را که نمی توان متوقف کرد. تنها باید با ثانیه ها رقابت کرد. نباید لحظه ای را از دست داد. در این عمر پرشتاب، نباید سرگرم دلخوشی ها شد و نه از هراس اندوه، غصه خورد. هر کس باید به من خویشتن تکیه کند و به امید وعده دوستان روزگار نگذراند که دوستان نیز پی کار خویشتن هستند. امروز که تمام شود دیگر نمی آید و فردا نیز به سرعت امروز خواهد گذشت. پس امروز را دریاب و غم دیروز و ترس از فردا را فدای امروزت نکن. امروز بهتری

برای امروز برای امروز

در روم باستان، عده ای غیبگو با عنوان سیبیل ها جمع شدند و آینده امپراتوری روم را در ۹ کتاب نوشتند. سپس کتاب ها را به «تیبریوی» عرضه کردند. امپراطور رومی پرسید: بهایشان چقدر است؟ سیبیل ها گفتند: یکصد سکه طلا. تیبریوس آنها را با خشم از خود راند سیبیل ها ۳جلد از کتا ب ها را سوزاندند و بازگشتند و گفتند: قیمت همان صدسکه است! تیبریوس خندید و گفت: چرا باید برای چیزی که ۶تا و ۹تای آن یک قیمت دارد بهایی بپردازم؟ سیبیل ها سه جلد دیگر را نیز سوزاندند و با سه کتاب باقیمانده برگشتند و گفتند: قیمت هنوز همان صدسکه است. تیبریوس با کنجکاوی تسلیم شد و تصمیم گر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه