نوشته‌هایی با برچسب "بزرگ فکر کنید"

برای رسیدن به موفقیت یاد بگیرید بزرگ فکر کنید برای رسیدن به موفقیت یاد بگیرید بزرگ فکر کنید

شاید در نگاه اول دستیابی به آرزویی همچون موفقیت و کامیابی، فرآیندی سخت و پیچیده باشد اما یک نکته را باید به عنوان اصل غیر‌قابل انکار پذیرفت و به آن ایمان داشت، رسیدن به موفقیت نیاز به فکرهای بزرگ و ایده‌های فراتر از چارچوب‌های عادی فکری دارد. با نگاهی متکی به زندگی چهره‌های موفق و برجسته تاریخ در می‌یابیم که اکثر آنها ایده‌های بزرگ و متفاوت از انسان‌های عادی در ذهن می‌پرورانده‌اند. در حقیقت بزرگ فکر کردن و راضی نبودن به چارچوب‌های کوچک و کم ارزش در زندگی روزمره نخستین و البته مهم‌ترین سنگ بنای موفقیت در زندگی است. البته نباید این ایدئولوژی مو

برای رسیدن به موفقیت، یاد بگیرید بزرگ فکر کنید برای رسیدن به موفقیت، یاد بگیرید بزرگ فکر کنید

شاید در نگاه اول دستیابی به آرزویی همچون موفقیت و کامیابی، فرآیندی سخت و پیچیده باشد اما یک نکته را باید به عنوان اصل غیرقابل انکار پذیرفت و به آن ایمان داشت. رسیدن به موفقیت نیاز به فکرهای بزرگ و ایده‌های فراتر از چارچوب‌های عادی فکری دارد. با نگاهی کلی به زندگی چهره‌های موفق و برجسته تاریخ درمی‌یابیم که اکثر آنها ایده‌هایی بزرگ و متفاوت از انسان‌های عادی در ذهن می‌پرورانده‌اند. در حقیقت بزرگ فکر کردن و راضی نبودن به چارچوب‌های کوچک و کم‌ارزش در زندگی روزمره نخستین و البته مهم‌ترین سنگ بنای موفقیت در زندگی است. البته نباید این ایدئولوژی موج

بزرگ فکر کنید بزرگ فکر کنید

ما برای خوشبخت شدن چشم به راه آینده ایم و در نتیجه هرگز خوشبخت نمی شویم، زندگی نمی کنیم بلکه به امید زندگی نشسته ایم. در واقع یکی از علل خوشبخت نبودن سرمایه گذاری روی آینده است. زندگی نمی کنند، از زندگی امروز خود لذت نمی برند و پیوسته منتظرند که در آینده اتفاقی بیفتد. وقتی ازدواج می کنند خوشبخت خواهند شد. وقتی شغل بهتری بدست آورند به خوشبختی خواهند رسید. وقتی پول خرید خانه را پرداختند، وقتی بچه هایشان را راهی دانشگاه کردند و وقتی کاری را به اتمام رساندند و پیروز شدند آنوقت است که به خوشبختی خواهند رسید. این افراد بدون استثناء مأیوس می شون

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه