نوشته‌هایی با برچسب "ویکتور هوگو"

آرزوهای «ویکتور هوگو» آرزوهای «ویکتور هوگو»

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد، و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی. آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی. برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی، از جمله دوستان بد و ناپایدار، برخی نادوست، و برخی دوستدار که دستکم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد. و چون زندگی بدین گونه است، برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی، نه کم و نه زیاد، درست به اندازه، تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد، که دستکم یکی از

«ویکتور هوگو» «ویکتور هوگو»

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی،. و اگر عاشق هستی، معشوقت هم به تو عشق بورزد. و اگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد. و هنگام تنهایی ، نفرت از کسی نیابی. و بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی. همچنین برایت آرزومندم دوستانی داشته باشی. از جمله دوستان بد و ناپایدار برخی نا دوست و برخی دوستدار. که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتماد باشد. چون زندگی بدین گونه است. برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی. نه کم و نه زیاد، درست به اندازه. تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند. که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد. تا زیاد به خودت

آرزوهای ویکتور هوگو آرزوهای ویکتور هوگو

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی،و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد،و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد،و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی. آرزومندم که اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی. برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،از جمله دوستان بد و ناپایدار، برخی نادوست، و برخی دوستدارکه دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد. و چون زندگی بدین گونه است،برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی،نه کم و نه زیاد، درست به اندازه،تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،که دست کم یکی از آنها اعت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه